CentarNekretnina je dio Alma Media grupe

Mirna - prodaja nekretnina

02.11.2011


Giordano Paliaga 8
52210 ROVINJ
tel. ++385/52/800-101
fax. ++385/52/800-153
Mirna d.d.

U Rovinju, 12.listopad 2011.g.Na temelju odluke Nadzornog odbora i Uprave a sukladno čl. 52. Statuta trgovačkog društva MIRNA d.d. Rovinj, G. Paliaga 8, predsjednik Uprave društvaOGLAŠAVA
PRODAJU NEKRETNINAU vlasništvu MIRNA d.d. Rovinj, G. Paliage 8 OIB:15761637292, registrirano kod Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu sa matičnim brojem subjekta (MBS) 040031749 (dalje: Društvo) i to:1. Nekretnina označena kao zgr.č. 636/z , upisane u z.k. ul. 2646 K.O. Rovinj, u naravi objekt na adresi Obala palih boraca NOR-a br.15a, kolokvijalnog naziva “stara hladnjača”.Zgrada ima pet etaža od čega su samo prizemlje i prvi kat u djelomičnoj funkciji za potrebe trgovine i skladišta.
Korisna neto površina zgrade iznosi 5.803 m2, bruto površina 7.208m2, obujam 26.196 m3.
Tlocrtna veličina zemljišta iznosi 1.507 m2.
Nekretnina je opterećena teretima.2. Nekretnina označena kao k.č. 8513/1, upisane u z.k. ul. 4986 K.O. Rovinj, u naravi građevinsko zemljište sa objektom stolarske radione, uredskom zgradom i skladištem. Neto površina stolarske radione iznosi 187 m2, uredske zgrade 67m2, skladišta 120m2. Građevinsko zemljište ukupne je površine 1.650m2.

Nekretnina je opterećena teretima.Uvjeti prodaje:

1. ponuđač je dužan otkupiti ponudbenu dokumentaciju.Ponudbena dokumentacija sadrži:
•  izvadke iz zemljišnih knjiga sa upisanim teretima
•  kopije katastarskog plana
•  tehničke podatke o nekretninama / izvod iz tehničke dokumentacije
•  opis / fotografije.


Dokumentacija se otkupljuje po cijeni od 5.000,00 kn za k.č.636/z, i 2.500,00 kn za k.č. 8513/1 i uplaćuje se na račun broj: 2408002-1100017034 otvoren kod Partner banke d.d. Zagreb.Može se podignuti u pravnoj službi društva na adresi Rovinj, G. Paliage 8, radnim danom u vremenu od 11- 14 sati. Prilikom preuzimanja ponudbene dokumentacije potrebno je predočiti dokaz o uplati.2. ponuđač je dužan dostaviti obvezujuću, bezuvjetnu ponudu za nekretninu slobodnu od tereta.
3. ponuđač je dužan zajedno sa svojom ponudom za određenu nekretninu dostaviti
dokaz o osiguranju plaćanja punog iznosa ponuđene cijene.
4. Prednost u izboru ima onaj ponuditelj koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu.

Nekretnine se prodaju po sistemu viđeno – kupljeno.
Za predmetne nekretnine, Društvo posjeduje urednu vlasničku dokumentaciju i posjednik je istih.Svi zainteresirani ponuđači mogu dostaviti svoje ponude na adresu Društva: MIRNA d.d. Rovinj, G. Paliaga 8, s naznakom “PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE”.
Rok za primanje ponude je 27. studenog 2011. g.
Ponude primljene nakon tog roka kao I nepotpune ponude, neće biti uzete u obzir.
Ponuditelji će u roku 15 dana obavješteni o odluci uprave Društva o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno kupca.
Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne od pristiglih ponuda.
Razgledavanje nekretnina može se izvršiti uz prethodnu najavu, radnim danom od 10-14 sati, do isteka roka za primanje ponuda. Najavu treba izvršiti na broj telefona: 052 800 -116.

MIRNA d.d.